พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) ในพื้นที่บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ของนายปรีชา สมบูรณ์แก้ว ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินการขุดบ่อปรับพื้นที่ และให้คำแนะนำแก่ช่างของผู้รับจ้างเหมาตามโครงการฯ เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการขุดดินด้วยความถูกต้อง

(Visited 4 times, 1 visits today)