พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) ในพื้นที่บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ของนายปรีชา สมบูรณ์แก้ว ครัวเรือนเป้าหมาย วางผังการขุดบ่อตามแบบแปลน เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการขุดดินด้วยความถูกต้อง พร้อมกันนี้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป ของนายวิสุทธิ์ หัวเพ็ชร์ ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมี นายวรวิทย์ ทองอินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่วางผังเพื่อเตรียมการขุดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการขุดดินต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)