พช.เมืองยะลา ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ณ วัดป่าคงคา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาการลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องด้วยคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งที่ 40/2564 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ การจัดกิจกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาตร ในทุกพื้นที่ (ตั้งแต่วันที่ 6-18 พฤษภาคม 2564)

(Visited 10 times, 1 visits today)