พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ แปลงของนายศาสตรา ศาสนโสภา หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่วางผังแปลนตามแบบแปลน พร้อมทั้งวัดขนาดของพื้นที่แปลงทั้งหมดและวัดขนาดความกว้าง + ยาวของพื้นที่บ่อ เพื่อวางผังขอตัวบ่อเซ็ตงานเพื่อรอดำเนินการโรยปูนขาวตามรูปแบบที่เลือกและขุดต่อไป พร้อมกันนี้ได้เข้าพบปะหารือกับ ผอ.ช่างอบต.บันนังสาเรง เพื่อหารือปรับแก้แบบแปลนในจุดที่มีปัญหาร่วมกัน

(Visited 20 times, 1 visits today)