กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษา

2 มิถุนายน 2563 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครัวเรือนเด็กที่ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครัวเรือนยากจนด้อยโอกาส ในหมู่บ้านที่มีผลกระทบและปิดหมู่บ้านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากตำบลท่าสาป จำนวน 3 ทุน และตำบลสะเตงนอก จำนวน 1 ทุน ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 ทีว่าการอำเภอเมืองยะลา

(Visited 30 times, 1 visits today)