ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย น.ส.การีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล และยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการประชุมได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทดังนี้

1.เกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน เช่นโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองฯ
2.ท่องเที่ยวชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงและต่อยอดจาก OTOP นวัติวิถี
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานหรือ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้่ให้แก่ชุมชนพร้อมกับเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
4.แหล่งน้ำชุมชน พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร เพื่อฟื้นฟู นาร้าง
5.โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

(Visited 55 times, 1 visits today)