พช.เมืองยะลา ส่งเสริมปลูกผักสตรีและครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายอุสมาน หะยีสะมาแอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลลำใหม่ร่ว มอบเมล็ดพันธ์ุผัก ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทเจี่ยไต๋ แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี 2562 จำนวน 65 ครัวเรือน และมอบเมล็ดพันธ์ูผัก ที่รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” จำนวน 20 ครัวเรือน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ฝ่าวิกฤต covid -19

ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1  ตำบลลำใหม่ อำเภเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 24 times, 1 visits today)