เวรสนับสนุนภารกิจศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19 อำเภอเมืองยะลา (เฉพาะกิจ)

@YALA เมืองน่าอยู่

เวรสนับสนุนภารกิจศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19 อำเภอเมืองยะลา (เฉพาะกิจ)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการ ของนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ได้มอบหมายให้ น.ส. จุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าปฏิบัติหน้าที่เวรสนับสนุนภารกิจศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญ โควิด -19 อำเภอเมืองยะลา(เฉพาะกิจ) โดยมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร อส. ปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 71 times, 1 visits today)