“พช.ร่วมมอบเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนยากจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19”

@Yala เมืองน่าอยู่
“พช.ร่วมมอบเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนยากจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวกรองกนก แสงอาภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ตำบลเปาะเส้งเพือมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 จำนวน 12 ครัวเรือน เพื่อให้เป้าหมายดำเนินการ ปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักที่มอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด พร้อมกันนี้ได้เข้า พบกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทีมขับเคลื่อนระดับ ตำบลเพื่อพบปะและแนะนำตัว และพูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ รายละเอียดในแต่ละโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่

(Visited 78 times, 1 visits today)