จัดสถานที่สำหรับการกักกันในระบบ Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล

@muangyala Birth  city

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการของชุดปฏิบัติการฯ ระดับหมู่บ้าน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่สำหรับการกักกันในระบบ Local Quarantine (LQ) ของตำบลบันนังสาเรง โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสา และ อสม. เข้าร่วม
ณ โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 349 times, 1 visits today)