ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โค-วิด19)

วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 20.30 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โค-วิด19) เพื่อให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)