กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้

@ เมืองยะลา birdcity

วันที่ 19 มีนาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ของชุมชนใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที องค์กรสตรี และองค์กรเยาวชนในระดับหมู่บ้าน โดยมี นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานในพิธีปิดและให้กำลังใจแก่นักกีฬา ตัวแทนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2563 คือ หมู่ที่ 5 บาตันใน ตำบลลิดล และ หมู่ที่ 5 กูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง ณ ศนามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 23 times, 1 visits today)