ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 13 มีนาคม 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดลและยะลา และนายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลลิดล ณ ที่ทำการกำนันตำบลลิดล หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล เพื่อพิจารณาโครงการงบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินกู้ 500,000 บาท

ตำบลลพะยา นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร และ นายวิญญู ทองงาม รองปลัด อบต.ลำพะยาร่วมประชุมพร้อมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การปรับลดดอกเบี้ย จาก 3 % เหลือ 0.1 % และตามแผนติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 2 กลุ่ม การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสัมคร กอช. และการปรับแผนในการพัฒนาสตรีทุกหมู่ไว้ในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน   ต่อไป ณ หมู่ที่ 6 บ้านทองล้น ตำบลลำพะยา

 

(Visited 24 times, 1 visits today)