OTOP ก้าวสู่มาตรฐาน มผช.

วันที่  5 มีนาคม 2563

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา  สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ otop ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop ที่ยอมรับในระดับประเทศ คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มารับคำขอการตรวจประเมินฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา มีผู้ประกอบการจำนวน 23 คนรับการขอบริการมาตราฐาน มผช. และมีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้สยื่นคำขอ 20 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องวอร์รูมชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

(Visited 48 times, 1 visits today)