รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา…กับ พช.

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล และ นายุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลลิดล และบัณฑิตอาสา รณรงการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน  หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล ได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าในตลาดนัด ตลาดวันพฤหัส หมู่ที่ 3 ตำบลลิดล รณรงค์ให้เประชาชนที่มาเที่ยวตลาด ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดภาระของขยะและลดโลกร้อน

ณ ตลาดวันพฤหัส หมู่ ที่ 3 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 63 times, 1 visits today)