ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ประจำเดือน มีนาคม 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้สรุปผบการประชุมจากการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และแนะนำ
ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ นางสาวสนธยา ยืนราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   และ ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหว้ดยะลา

(Visited 29 times, 1 visits today)