พช.สร้างเครื่อข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “สร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ”
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ปราชญ์ชุมชน จำนวน 143 คน จาก 20 หมู่บ้าน 11 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพ โดยมี นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

ในกิจกรรมได้สร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้สร้างความรู้และกระบวนการดังนี้

นายอมร ชูช่วยปลัดอาวุโสอำเภอเมืองรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา ได้กล่าวถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ และได้รับเกียรติ จาก นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยะลา เป็นวิทยากรในการจัดการองค์ความรู้ด้านอาชีพและการจัดทำแผนการถ่ายทอด

นางสาวการีะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพ

นายวิทยา สายกี่เส้ง นักวิชการส่งเสริมการเกษตร แนะนำเทคนิดการเลือกอาชีพให้เหมาะสมแก่เครือข่าย

ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

(Visited 40 times, 1 visits today)