การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ ตำบลตาเซะ ตำบลเปาะเส้ง ตำบลลำใหม่ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน วัสัยทัศน์ และรวยรวมวิเคราะห์สภาพปัญหาของตำบล ตามหน้าที่ของเลขนุการคณะทำงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล(กบต.)

ตำบลตาเซะ นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ และนายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลลำพะยา คณะทำงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล(กบต.) ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลตาเซะ (ศอช.ต) กลุ่มองค์กรสตรี ผู้นำ อช.ตำบลตาเซะ รวม 30 คน ร่วม นำข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลจากชุมชน มาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (CIA) ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าสภาพปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคืน ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด สุขภาพ แหล่งน้ำ และภัยพิบัติ

ณ ห้องประชุม อบต.ตาเซะ ม.3 ตำบลตาเซะ

ตำบลเปาะเส้ง นางสาวปฐมาวดี พงค์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้ง พร้อมด้วยนางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ ร่วมจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งหมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตำบลลำใหม่ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนตำบลลำใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารงานตำบล(กบต.)และศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน(ศอชต.)30 คน โดยนำข้อมูลCIAและวิเคราะห์SWOT เพื่อให้มีการร่วมกันวิเคาะห์ถึงสภาพปัณหาในชุมชน กำหนดแถวทางแก้ไขปัญหาของตำบลโดยออกมาในรูปของโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 52 times, 1 visits today)