เตรียมพร้อม โคกหนองนา เมืองยะลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนลงพื้นที่ติดตามสอบถาม
ครัวเรือนเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการ  โคก หนอง นา โมเดล ในปีงบประมาณ 2564
โดย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ ทั้ง 13 ตำบล 80 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงทำความเข้าใจ
ครัวเรือนเป้าหมาย ในการที่กรมการพัฒนาชุมชนให้ทำหนังสือยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้พื้นที่ในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ผิวดิน
จำนวน 80 ครัวเรือน ยินยอมให้ใช้ที่ดิน 40 ครัวเรือน

 

(Visited 28 times, 1 visits today)