เตรียมพร้อม..สัมมาชีพ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดลและตำบลยะลา พร้อมด้วย นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยาและตำบลบุดี ลงพื้นที่ประสานงานค้นหาปราชญ์ชุมชน ตามโครงการสัมมาชีพชุมชนในครัวเรือน
บ้านกูเบ หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา นางสาวศิริรัตน์ คงทอง ได้ประสาน นางนุรุลฮูดา ลาเต๊ะ แกนนำหมู่บ้าน และ ประสานนางสาวนาตีก๊ะ ดือราเม บ้าน บาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิดล และ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ได้ประสาน นายจำเริญ ขวาสุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลำพะยา ตำบลลำพะยา และนายบาสรี มะโซะ ผู้ใมหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านนิบง ตำบลบุดี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปราชญ์ชุมชนที่มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและกุล่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ  จำนวน 7 คน  ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน

(Visited 73 times, 1 visits today)