พช.ลุย..โคก หนอง นา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมาวดี พงค์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้ง ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำ กิจกรรมโคกหนองนา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งให้สำนักงบประมาณประกอบการพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปี 2564 ณ หมู่ 1 บ้านเปาะเส้ง และ หมู่ 3 บ้านกูแปปายอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 180 times, 1 visits today)