ลุย โคก หนอง นา บันนังสาเรง

@muangyala birdscity
วันที่ 31 มกราคม 2563

“ลุย โคก หนอง นา บันนังสาเรง”

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่การเกษตรและสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ปี 2564 โดยได้พูดคุยหารือในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น่าแล้ง และการปลูกพืชตามสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร และ หมู่ 3 บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 214 times, 1 visits today)