ประชุมสามัญประจำปี กองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา  18.30 น.

นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา และ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานตำบลลิดลและยะลา
ได้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนหมู่บ้าน บ้านเหนือผาสุข
ในการประชุม นายทิวา พรหมณี ประธานกองทุนหมู่บ้านได้รายงานผลการดำเนินและงยดุลประจำปี 2562 มีจำนวนสมาชิก 145 คน
มีเงินทุนและเงินสัจจะ 2,254,580 บาท กำไรสุทธิ 88,000 บาท การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และในการประชุมได้มีการจัดกิจกรรม
มอบสิงของให้กับสมาชิก ที่มีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านเหนือผาสุข ม.1 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

(Visited 24 times, 1 visits today)