พช.ลุย!!โคก หนอง นา

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้ มอบหมาย ให้
นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล และ ยะลา
นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้่ประสานงานตำบลลำพะยาและบุดี
ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิดล โดย นายยาซิง สะมะอุง กำนันตำบลลิดล ได้นำไปดูพื้นที่ดำเนินการ โคกหนองนาโมเดล เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม การขุดล่องนำ และหนองน้ำ เพื่อใช้ในการลดน้ำต้นไม่และเลี้ยงปลา
นายยาซิง สะมะอุง ได้กล่าวว่า จะดำเนินการขุดลอกคูน้ำเพื่อนำน้ำให้ไหลรอบพื้นที่ จะได้สร้างความชุมชื้นให้ดิน และดำเนินการปลูก พืชรอบหนองน้ำ ต่อไป

เวลา 16.00 น. พื้นที่บ้านบุดี หมู่ที่ 2 โดย นายบาสรี มะโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบุดี นำลงพื้นที่ที่ดำเนินการโคกหนองนาโมเดล
ในพื้นที่ จำนวน  2.7 ไร่ “นายบาสรี มะโซ๊ะ ได้กล่าวว่า ดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว พอดีกับทางพัฒนาได้แนะนำในการทำโคกหนองนา
ซึ่งเป็นแนวคิดเดี่ยวกับผม ทีจะทำในการบริหารจัดการน้ำ เพราะในที่ของผม ผมจะขุดหนองน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ และขุดคลองใส้ไก่ โดยรอบ และในปี นี้ ได้รับงบของ
พัฒนาที่ดิน มาดำเนินการขุดให้ ในราคา 2500 บาท ในพื้นที่ 1 ไร่ “ผมได้ขุดล่องน้ำ หรือ คูน้ำ แล้วในระดับ 1.50 เมตร แต่น้ำก็ยังแห้งจึงมีแนวคิดที่จะขุดเพิ่มเติม และตั้งใจจะทำ
ให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

(Visited 51 times, 1 visits today)