พช.ตลุย โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา  14.00 น.
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา
ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงาน ตำบล ลิดล และ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา
ติดตามครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดลในตำบลลิดล และ ตำบลลำพะยา
ในการติดตาม นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล และนายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยาได้
แนะนำ การจัดทำโคก หนอง นา โมเดล ในการวิเคราะห์ภูมิสังคม สภาพพื้นที่  และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล จากที่ครัวเรือน
ได้ดำเนินการอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะยา  อำเภอเมืองยะลา

(Visited 50 times, 1 visits today)