กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบล

วันที่ 18 มกราคม 2563
นางสาวการรีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้ มอบหมายให้ นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา
ร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2562 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลลำพะยา ณ อาคารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อนการผลิตตำบลลำพะยา ภายในวัดสิริปุณณาราม
ในการประชุมสามัญประจำปี มีสามาชิกเข้าร่วมประชุม 313 คน นายไพโรจน์ ดำรงกูล ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อนการผลิต ได้ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2562
ดังนี้สมาชิกในปี 2562 มีจำนวน 1,182คน มีทุนเรือนหุ้นและสัจจะรวม 51,510,920 บาท ทุนสำรอง 1,439,289.06 บาท ผลกำไรสุทธิ์ในปี 2562จำนวน 2,336,842.70บาท
มีการปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิก 5.40 %

 

(Visited 168 times, 1 visits today)