ประชุมสภาสันติสุข

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวกานรีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา เข้าร่วมประชุมสภาพสันติสุข โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.รพ.สต.ลำพะยา  กศน. เกษตรตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิน ผู้นำศาสนา  ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี เข้าร่วมรับทราบข้อราชการ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำพะยา เช่นปัญหายาเสพติด การตั้งป้อมชรบ ให้มีความแข็งแรง และปลอดภัยมากขึ้น การส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ การบริการจัดการน้ำโดยใช้โคก หนอง นา โมเดล กับครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน การผลิตสินค้า OTOP จากชุมชนสู่ โรงเรียน ณ อาคารฉิมพระเกียรติ 72 พรรษา ม.4 บ้านทำนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 27 times, 1 visits today)