พช.4.0

10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายนางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ สำรวจความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Wi-Fi) ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และติดตามกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสีมายา ณ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 42 times, 1 visits today)