ประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอปี2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา/ ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา/ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางสมใจ ทองวิเศษ เกษตรอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอปี2562 ประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาการอำเภอ พัฒนาที่ดิน ผู้แทนสหกรณ์ สาธารณสุข ตรวจบัญชีสหกรณ์ กศน.และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา เพื่อประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ จำนวน3โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านบุดี หมู่ที่8 ตำบลบุดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่1ตำบลบุดี และโรงเรียนบูเกะคละ หมู่ที่6 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทุกโรงเรียนมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมครบทุกด้านตามหลักเกณฑ์ฯ และสามารถเป็นต้นแบบ

(Visited 141 times, 1 visits today)