ประชุมคณะกรรมการประเมินผลประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00น.นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนและกำหนดการออกประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 46 โรงเรียน โดยจะออกประเมินระหว่าง วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562โดยมีเกษตรอำเภอ เป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมง อำเภอ พัฒนาที่ดินอำเภอ ผู้แทน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ประธานอาสาสมัครเกษตรฯ ผู้แทน
จากกศน. และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมวอร์รูม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  

(Visited 51 times, 1 visits today)