ประวัติความเป็นมา

ประวัติเมืองตราด

          ชื่อเมืองตราด  หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัด ฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง นอกจากเป็นแหล่งสินค้าแล้ว ตราดยังเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหารน้ำจืด บริเวณอ่าวเมืองตราดจึงเป็นที่ตั้งชุมชน พ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย ครั้งเมื่อสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนทัพเรือออกจากจันทบุรียกไปขับไล่พม่าเพื่อกอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล และ 2 เทศบาล ได้แก่
          ตำบลวังกระแจะ 
          ตำบลห้วยแร้ง 
          ตำบลแหลมกลัด
          ตำบลเนินทราย 
          ตำบลหนองโสน
          ตำบลท่ากุ่ม
          ตำบลหนองเสม็ด 
          ตำบลอ่าวใหญ่ 
          ตำบลท่าพริก
          ตำบลตะกาง
          ตำบลหนองคันทรง
          ตำบลห้วงน้ำขาว
          เทศบาลท่าพริก-เนินทราย
          เทศบาลเมืองตราด  

 

ประวัติอำเภอเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด    มีพื้นที่  938.611  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายสุขุมวิท ประมาณ  320  กิโลเมตร   เดิมตั้งแต่  พ.ศ. 2444   เป็นแขวงขึ้นกับเมืองตราด  จนถึง  พ.ศ. 2451   จึงเปลี่ยนฐานะจากแขวง  เป็น  อำเภอ  เรียกชื่อว่า  “อำเภอเมืองตราด”   ในปี  พ.ศ. 2464   ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ  “อำเภอเมืองตราด”   เป็น   “อำเภอบางพระ”  เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบล  ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ  ต่อมา  พ.ศ. 2481  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภออีกครั้งหนึ่งเป็น  “อำเภอเมืองตราด”  จนถึงปัจจุบัน

อำเภอเมืองตราด  เป็นอำเภอชายแดนมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย  ทางทิศตะวันออกมีชายฝั่งทะเลทางทิศใต้และทิศตะวันตก

          คำขวัญอำเภอเมืองตราด  “ ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน สืบสานเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกตำบล ”

สภาพทั่วไป

          1.  สภาพทั่วไป

                    1.1 ลักษณะที่ตั้ง

                    ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด  เลขที่  229  ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน หมู่ที่  5  ตำบลหนองเสม็ด  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   พิกัด 12°13′54″N 102°30′48″E ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตราด  1  กิโลเมตร   ห่างจากกรุงเทพ ฯ  ตามถนนสุขุมวิทสายใหม่ประมาณ  320   กิโลเมตร 

                     1.2 อาณาเขต  อำเภอเมืองตราด  (Amphoe  Mueang  Trat)  มีเนื้อที่ประมาณ  938.611  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  586,631.87  ไร่  มีชายฝั่งทะเลยาว  128  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน  ดังนี้

(Visited 5,737 times, 1 visits today)