ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอุไร เกตุทัพ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองตราดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด

- วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๔ - วัสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด : ถูกต้อง ทันเวลา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม - วิสัยทัศน์อำเภอเมืองตราด : เกษตรกรรมเป็นเลิศ เป็นประตูการท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวธรรมะ เอาชนะด้วยคุณธรรม -วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด :