🌷🌷พช.เมืองตาก : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 7/2565 🌸🌷🌷