โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองตาก

นางมัลลิกา จีนหลักร้อย

พัฒนาการอำเภอเมืองตาก
โทร 095-640-5059

นางสุรีญาพร เขียวสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังหิน
รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ
และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
โทร 099-271-3727

นางสาวศรินทิพย์ ปินตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโป่งแดง/ตลุกกลางทุ่ง
รับผิดชอบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานสัมมาชีพชุมชน และงานโคกหนองนา
โทร 065-871-7924

นางสาวเบ็ญจวรรณ ถาแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลน้ำรึม/หนองบัวเหนือ
รับผิดชอบงานทุนชุมชน และงาน OTOP
โทร 089-560-7026

นางสาวกานต์ชนก สุขโข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังประจบ/ป่ามะม่วง
รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โทร 097-935-4282

นางสาวณัฐธิดา มิคะนุช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแม่ท้อ/หนองบัวใต้
รับผิดชอบงานสารสนเทศ
และงานขจัดความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โทร 088-251-6173

นางสุรีรัตน์ ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไม้งาม
/เทศบาลเมืองตาก
รับผิดชอบงานธุรการ
และงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
โทร 089-759-1177

(Visited 1,085 times, 1 visits today)