นางมัลลิกา จีนหลักร้อย

พัฒนาการอำเภอเมืองตากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บริการของเรา