ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ลงพื้น [...]

💠พช.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนการติดตามตรวจสอบความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานกิจกรรมเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠พช.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนการติดตามตรวจสอบความคุ [...]

พช.เมืองสรวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนราชการที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

💠พช.เมืองสรวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ [...]

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคล [...]

💠พ.ช.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสรวง ขับเคลื่อนงานองค์กรสตรีดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสรวง

💠พ.ช.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพั [...]