อำเภอเมืองสรวง : มอบข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เเละน้ำดื่ม

💠อำเภอเมืองสรวง : มอบข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เเละน้ำดื่ม ให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ
💠วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน์ นายอำเภอเมืองสรวง นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง ให้นายธนศักดิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิจำนวน ๑ ถุง พร้อมน้ำดื่ม จากคุณครูสุวรรณ – คุณครูเสงี่ยม เเสงภารา บ้านอ้น หมู่ ๖ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มามอบให้กับนางลำดวน หมื่นหาวงค์ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
ในการนี้นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง มอบหมายนายธนศักดิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมบูรณาการในการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสรวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป 💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠@สพอ.เมืองสรวง Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#ปี
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 10 times, 1 visits today)