อำเภอเมืองสรวง : ประชาชนจิตอาสาเมืองสรวง ร่วมใจสามัคคีซ่อมเเซมที่อยู่อาศัย

💠อำเภอเมืองสรวง : ประชาชนจิตอาสาเมืองสรวง ร่วมใจสามัคคีซ่อมเเซมที่อยู่อาศัย
💠วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พระครูวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง พร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านผำ นายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน์ นายอำเภอเมืองสรวง นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง นายธนศักดิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายเพลิน การะเกด กำนันตำบลเมืองสรวง นายสวัสดิ์ เเก่นสา ผู้ใหญ่บ้านบ้านผำ หมู ๘ นายสุนทร ธุระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านผำ หมู ๗ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านผำ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อสม.เเละประชาชนจิตอาสาบ้านผำ ร่วมใจกันซ่อมเเซมบ้านมิติด้านที่อยู่อาศัย พร้อมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณบ้าน ของนางสาวประมวล ฤทธาพรม บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๘ บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง โดยเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง จักได้ดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมครัวเรือนยากจนมิติด้านรายได้(สงเคราะห์) จำนวน ๑๓ ครัวเรือน ในอำเภอเมืองสรวงต่อไป
ในการนี้นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง มอบหมายนายธนศักดิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมบูรณาการในการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสรวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป 💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠@สพอ.เมืองสรวง Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด……
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 6 times, 1 visits today)