สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๕

💠สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๕
💠วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
สพอ.เมืองสรวง โดยนางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง มอบหมายนายธนศักดิ์​ เเสงภารา​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ ติดตามการดำเนินงานโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนเเปลงนางสาวลีลาวดี​ เเก้วเกิน​ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน หมู่ ๑​ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมเเปลงผักของครัวเรือนนางสาวลีลาวดี​ เเก้วเกิน​ หมู่​ ๑​ บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน​ อาทิเช่น มะเขือคะน้า​ พริก​ ฯลฯ
💠@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี : #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)