💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
💠วันอังคา​รที่ ๒๕​ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง มอบหมายนายธนศักดิิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนางสมัย สุทธิชา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองเเก้วเเละคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านข่อยเมืองเเก้ว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมย่อยที่ ๒ : จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สนุบสนุนอุปกรณ์บริหารตลาด เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับพ่อค้า เเม่ค้า เเละผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านข่อยเมืองเเก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สินค้าที่จำหน่ายสินค้าเช่น สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP ผลผลิตจากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ฯลฯ โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll@Kmi

(Visited 3 times, 1 visits today)