นางอาภัสสร ช่ำชอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสรวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 07 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 07 พ.ค. 2565

💠พช.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนการติดตามตรวจสอบความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานกิจกรรมเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 07 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ลงพื้น [...]