ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น. @.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั้งยืน..ระดับตำบล” โดยการนำของ นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมือง (หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการฯ) จัดประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน..เวทีที่ 3 ในหัวข้อ”วิถีไทย วิถีพอเพียง” บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ..มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 101 คน @..ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

[...]

2 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น. @.นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมือง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีการมอบใบประกาศ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผ้าไหม ของอำเภอเมืองมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง

[...]

1 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น. @.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั้งยืน..ระดับตำบล” โดยการนำของ นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมือง (หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการฯ) จัดประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน..เวทีที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ..มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน….@..ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

[...]

@.นายมังกร ศรีษะโคตร.. พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั้งยืน..ระดับตำบล” จัดประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน..เวทีที่ 2 บ้านวังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ..มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 107 คน..@..วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 น.

[...]

@.นายมังกร ศรีษะโคตร.. พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั้งยืน..ระดับตำบล” จัดประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน..เวทีที่ 2 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ..มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน..@..วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 น.

[...]

@.นายมังกร ศรีษะโคตร.. พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั้งยืน..ระดับตำบล” จัดประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน..เวทีที่ 2 บ้านท่าประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ..มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 112 คน..@..วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 น.

[...]

.19 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 น. @.นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล” ประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน เวทีที่ 2 บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 102 คน

[...]

.15 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 น. @.นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล” ประชาคมตามโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน เวทีที่ 1 บ้านโขงกุดหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

[...]

นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั้งยืน ประชาคม โครงการไทยนิยม ยั้งยืน เวทีที่ 1 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 105 คน…….14 มีนาคม 2561…

[...]