ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2562 …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางชโยธรณ์ โยราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

14 กุมภาพันธ์ 2562 …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำ [...]

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานOTOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

4-5 ก.พ. 62 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนา [...]

31 ม.ค.62 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@ โดยนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ถวิลการณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

31 ม.ค.62 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@ โดยนา [...]

@30 มกราคม 2562@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

@30 มกราคม 2562@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม [...]

29 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม และนายสุวิจักขณ์ หมวดนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม

29 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. …นายมังกร ศรีษะโคตร [...]

29 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

29 มกราคม 2562 @นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมห [...]