ข่าวประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2563@โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์ไหมและOTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2563

โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒ [...]

12 กุมภาพันธ์ 2562 @.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม@ ..นำโดยนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

12 กุมภาพันธ์ 2562 @.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม [...]