ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษ [...]

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทำงานในระดับพื้นที่ (Empowerment Evaluation : EE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร EP1.เข้าใจตำบลหนองปลิง

ตำบลหนองปลิง(ตำบลน้อง) อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสา [...]

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารEP1.เข้าใจ ตำบลหนองโน

ตำบลหนองโน(ตำบลน้อง) สอนโดย ตำบลเขวา(ตำบลน้อง) [...]

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารEP1.เข้าใจ ตำบลดอนหว่าน

ตำบลดอนหว่าน(ตำบลน้อง) อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสา [...]

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

@ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเ [...]