ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญ ร่วมทอกกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ณ. วัดบุปผาราม บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษ [...]

ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด และทำสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 กลุ่ม

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]