กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด และทำสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 กลุ่ม

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษ [...]

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทำงานในระดับพื้นที่ (Empowerment Evaluation : EE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิ [...]