โครงสร้างบุคคลากร

นายมังกร ศรีษะโคตร

พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม

นางจีรกานต์ บุญบาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลแก่งเลิงจานและตำบลหนองโน

นางชโยธรณ์ โยราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าตูม

นางสุมาลี พุ่มโกสุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลท่าสองคอนและตำบลหนองปลิง

นางอุทัยวรรณ บุญแต่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลเขวา

นางสาวเจตนา ด้วงคำภา

นักวิชากรพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลเกิ้งและตำบลห้วยแอ่ง

นางสุวิษา บัวนาเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลแวงน่างและตำบลดอนหว่าน

นายครรชิต นุตะดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลโคกก่อและตำบลบัวค้อ

(Visited 645 times, 1 visits today)