โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว

พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม

นางจีรกานต์ บุญบาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลแก่งเลิงจานและตำบลหนองโน

นางชโยธรณ์ โยราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าตูม

นางสุมาลี พุ่มโกสุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลท่าสองคอนและตำบลบัวค้อ

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลโคกก่อและตำบลดอนหว่าน

นายอดุลย์ ศรีอุดม

นักวิชากรพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลเกิ้งและตำบลห้วยแอ่ง

นางสุวิษา บัวนาเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลเขวา

นายครรชิต นุตะดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลแวงน่างและตำบลหนองปลิง

(Visited 935 times, 1 visits today)