โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว

พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม 081-8223729

นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลแก่งเลิงจาน  ตำบลหนองโน  และตำบลท่าตูม

0845146015

นาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบล

นางสุมาลี พุ่มโกสุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลท่าสองคอนและตำบลบัวค้อ

087-2278375

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลโคกก่อและตำบลดอนหว่าน

084-6042282

นายอดุลย์ ศรีอุดม

นักวิชากรพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลเกิ้ง  ตำบลห้วยแอ่ง  และตำบลลาดพัฒนา

093-3254485

นางสุวิษา บัวนาเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลเขวา

089-4261188

นายครรชิต นุตะดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ตำบลแวงน่างและตำบลหนองปลิง

096-3642661

(Visited 1,042 times, 1 visits today)