พช.เมืองมหาสารคาม (รวมน้ำใจ ช่วยน้ำท่วม)

วันที่  11  ตุลาคม  2565

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ภาระงาน ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

ร่วมทั้งได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ครัวเรือน อช/ผู้นำ อช. ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติน้ำท่วม ปี 2565 ตำบลเกิ้ง ตำบลลาดพัฒนา ตำบลท่าตูม ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 27 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

****************

ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

#CDD

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#กรมการพัฒนาชุมชน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

#โคก หนอง นา

#อาสาพัฒนาชุมชน อช/ผู้นำ อช.

(Visited 23 times, 1 visits today)