ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร ปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายครรชิต นุตะดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนายอดุลย์ ศรีอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โดยเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
(1) ผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
(2) การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ได้แก่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
***************
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ♻
(Visited 16 times, 1 visits today)